Αρχική | Διοργάνωση | Ημερομηνίες | Εγγραφή | Θεματολογία | Υποβολή Εργασιών | Διαμονή | Πρόγραμμα | Χορηγοί
  • Ανάπτυξη ορεινών και αγροτικών περιοχών
  • Ατμοσφαιρική ρύπανση 
  • Βιοποικιλότητα και προστατευόμενες περιοχές
  • Διαχείριση στερεών αποβλήτων
  • Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών και τηλεπισκόπηση
  • Ενέργεια και περιβάλλον
  • Επεξεργασία υγρών αποβλήτων
  • Μαθηματική μοντελοποίηση περιβαλλοντικών συστημάτων
  • Μέθοδοι περιβαλλοντικής ανάλυσης
  • Οικονομικά περιβάλλοντος
  • Περιβαλλοντική εκπαίδευση – ευαισθητοποίηση
  • Περιβαλλοντική πολιτική & νομοθεσία
  • Περιβαλλοντικός θόρυβος
  • Ρύπανση εδάφους
  • Ρύπανση επιφανειακών και υπόγειων υδάτων
  • Τεχνολογίες αντιρρύπανσης
  • Φυσικό περιβάλλον και πολιτιστική κληρονομιά
  • Χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός

 


ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

 

 

 


Copyright © 2015

Διοργάνωση:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
(Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Αρχική | Διοργάνωση | Σημαντικές Ημερομηνίες | Εγγραφή | Θεματολογία | Υποβολή Εργασιών | Τόπος και Διαμονή | Πρόγραμμα Συνεδρίου | Χορηγοί